Gedragscode

Huishoudelijke reglement

Een jeugdopleiding betreft een groep jonge sporters, ieders met hun eigen karakter. Iedereen moet de vrijheid krijgen om zichzelf te zijn, maar dit kan enkel mits de juiste (zelf)discipline en met correcte en duidelijke afspraken. Die afspraken heeft de club in een ‘Ethisch Charter’ gegoten (zie bijlage) waar de belangrijkste regels nog even opgesomd staan. In het huishoudelijk reglement gaan we nog iets dieper in op de gedragsregels binnen onze club.

Trainingen

 • Wij trainen steeds in de kleuren van de club: Groen en wit, of eventueel in een neutrale zwarte kleur. De nodige trainingskledij wordt door de club ter beschikking gesteld.

 • Spelers worden ten laatste 15 minuten voor het begin van de training in de kleedkamer verwacht. De trainer houdt een aanwezigheidsregister bij, elke afwezigheid dient vooraf en persoonlijk meegedeeld te worden aan de trainer (af te spreken met betrokken trainer).

 • Bij een langdurige afwezigheid wegens kwetsuur hou je de trainer op de hoogte van de duur van afwezigheid en de evaluatie van de kwetsuur.

 • Op training dragen we geen accessoires die jezelf of de tegenstander kan blesseren. Vb: oorringen, piercings, juwelen, …

 • Na de training ruimen we alle potjes, hesjes en andere materialen op, we laten zeker ook geen plastic flesjes of ander afval rondslingeren op of rond het terrein. Er zijn vuilbakken voorzien rond de velden waarin deze kunnen gedeponeerd worden.

 • Aan de ingang van de kleedkamers staan borstels om je schoenen af te kuisen. We kloppen deze niet uit in de kleedkamer of tegen de muren, maar gebruiken steeds de voorziene borstels om met proper schoeisel binnen te gaan.

 • We verlaten de kleedkamer in groep richting het trainingsveld. De bal houden we in onze handen.

 • Na de trainingen (en wedstrijd) douchen we steeds op de club. Vergeet je douchegerief en badslippers dus niet!

 • We laten de kleedkamer steeds proper achter.

 • Na de training keren we huiswaarts, wachten kan in de kantine. We hangen niet rond op of rond het terrein. We houden de voetbalvelden vrij voor de volgende trainingen en hangen niet rond op het veld.


Wedstrijden

 • We komen in clubkledij naar de wedstrijden. Hiervoor worden kledijpakketten door de club voorzien.

 • Ook op verplaatsing laten we de kleedkamer steeds proper achter.

 • We verzamelen voor de wedstrijd steeds op de club. Uitzonderingen dienen op voorhand afgesproken te worden met de trainer.

 • Alle afspraken omtrent netheid en hygiëne zoals bij de trainingen gelden ook op de wedstrijden.

 

 

Orde en discipline

 • Bij aankomst begroeten we trainers, afgevaardigden en teamgenoten op een respectvolle manier

 • Iedere speler voert uit wat de trainer van hem of haar vraagt

 • Gebruik van alcohol, tabak, drugs of verdovende middelen zijn ten strengste verboden binnen de accommodatie van Racing Mechelen. Ook daarbuiten raden wij spelers het gebruik hiervan ten stelligste af.

 •  

Respect

 • Respect voor elkaar, voor trainers, voor vrijwilligers, voor tegenstanders, … kortom: respect voor ieder individu. Het gebrek aan respect tegen eender wie is een zware inbreuk op de gedragsregels en kan leiden tot de zwaarst mogelijke sancties

 • Respect voor materiaal: gebeurlijke beschadigingen zijn onderdeel van de sport. Echter het toebrengen van opzettelijke beschadigingen aan materiaal zal zwaar gesanctioneerd worden en bovendien wordt de financiële schade door de speler vergoed

 • Respect voor de accommodatie: geen opzettelijke beschadigingen noch bevuilingen van kleedkamers en andere onderdelen van de accommodatie.

 • Gebruik van beledigende taal, het maken van obscene gebaren, het opzettelijk verstoren van trainingen, besprekingen of wedstrijden zijn een zware inbreuk op de gedragsregels.

 • Het uiten van bedreigingen of overgaan tot fysieke agressie betekenen een onmiddellijke verwijdering uit de club.

 • Het dragen van beledigende of discriminerende kledij is niet toegelaten

 

Gebruik smartphones en social media

 • Het gebruik van smartphone, tablet en dergelijke zijn verboden op de training én in de kleedkamer. We raden bovendien ook aan om zulke kostbare zaken thuis te laten en niet mee te brengen naar training of wedstrijden.

 • Het nemen van foto’s of video’s van ploegmaats, trainers, afgevaardigden, … zonder diens toestemming is een inbreuk op de privacy.

 • Het nemen van foto’s of video’s wanneer ploegmaats in de douche staan zijn absoluut verboden. Misbruik op deze regel wordt zeer zwaar gesanctioneerd.

 • Ga slim om met social media! We verwijzen hiervoor naar onze ’11 geboden voor gebruik Social Media’.

 • Ook online ben je een gezicht van de club, ontoelaatbaar gedrag al zijnde discriminerende of racistische uitspraken, online pesterijen en dergelijke kunnen eveneens binnen de club gesanctioneerd worden.

.

PANATHLON VERKLARING OVER ETHIEK IN DE JEUGDSPORT

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te intergeren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf...

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’. Alle kinderen hebben het recht

• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.


Huishoudelijk reglement

Gedragscode ouders


panathlonGENT, 24 September 2004

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeuesse, (D.I.P.) Genève
Copyright Declaration: Panathlon International

Nieuwsbrief

 1. Wedstrijden
 2. Rangschikking

1ste Provinciale

# Team Gs Ptn
1 Lyra TSV 30 68
2 KFC Lille 30 56
3 Racing Mechelen 30 55
4 K. Berg en Dal V.V. 30 48
5 K. Kontich FC 30 47
  KRC Mechelen in beeld